Parking przy Galerii Pledan

         Szanowni klienci, parking galerii znajduje się w śródmieściu Skoczowa. Wprowadziliśmy system parkingowy oparty na parkometrach aby zapewnić możliwość wygodnego zaparkowania, bez tracenia czasu na szukanie miejsca parkingowego. 

Najczęściej zadawane pytania

Instrukcja:

 • Po pobraniu biletu z parkometru i umieszczeniu go za przednią szybą pojazdu pierwsze 90min.  postoju na parkingu są bezpłatne, następna godzina : 2,00 zł/h., każda następna  4,00zł/h.

 • Parking przeznaczony jest wyłącznie dla klientów sklepów , punktów usługowych,biur znajdujących się na terenie Galerii Pledan,

 • Parking i parkometry są czynne 24h / 7 dni w tygodniu.

 • Zarządcą parkingu jest firma ATPark Sp. z o.o. Sp. k.

 • Reklamacje należy składać na stronie https://parking.atpark.pl lub pocztą na adres:ATPark Sp. z o.o. Sp. k. 43-384 Jaworze, ul. Stokrotek 51

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO

przy Galerii PLEDAN, ul. Fabryczna 9, 43-430 Skoczów

 

 

1.Postanowienia ogólne.

1.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin) regulują zasady korzystania z parkingu zarządzanego przez ATPark Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jaworzu (43-384), ul. Stokrotek 51 (dalej: Zarządca lub Wynajmujący).

1.2.Parking nie jest strzeżony.

1.3.Parking czynny jest całą dobę.

1.4.Zarządca zezwala na korzystanie z Parkingu na warunkach określonych w Regulaminie.

1.5.Korzystający z parkingu, każdorazowo po zajęciu miejsca postojowego, zobowiązany pobrać bilet parkingowy w Parkomacie znajdującym się na terenie Parkingu, niezależnie od przewidywanego czasu postoju.

 

2.Definicje.

Dla wyjaśnienia pozostałych pojęć użytych w treści regulaminu, poniższe zwroty otrzymują następujące znaczenie:

2.1.Czas Postoju Pojazdu - jest to okres, za jaki Najemca uiścił Opłatę Parkomatową, bądź czas, któremu odpowiada darmowy bilet parkingowy, zgodnie z Cennikiem.

2.2.Miejsce Parkingowe - wyznaczone miejsce przeznaczone do parkowania Pojazdów na Parkingu.

2.3.Korzystający z Parkingu - najemca Miejsca Parkingowego, który wjeżdża Pojazdem na Parking, będący właścicielem, posiadaczem bądź używający Pojazd na jakiejkolwiek innej podstawie.

2.4.Opłata Parkomatowa - czynsz należny z tytułu zawarcia Umowy Najmu, wysokość czynszu zależna jest od Czasu Postoju Pojazdu na Parkingu i określona jest w informacji umieszczonej na Parkomacie lub w Cenniku.

2.5.Cennik - informacja o opłatach umieszczona przy wjeździe na Parking, na Parkomacie lub w innych miejscach zapewniających łatwą możliwość zapoznania się z nią.

2.6.Opłata Dodatkowa - kara umowna w kwocie wskazanej w informacji umieszczonej na Parkomacie lub w Cenniku, płatna przez Korzystającego z Parkingu w przypadkach określonych w punkcie 7 Regulaminu.

2.7.Parking - teren użytkowany przez Wynajmującego, o którym mowa w pkt 1.1.

2.8.Parkomat - urządzenie umieszczone na terenie Parkingu przystosowane do pobierania Opłaty Parkomatowej należnej tytułem najmu Miejsca Parkingowego (instrukcja obsługi Parkomatu umieszczona jest na Parkomacie).

2.9.Pojazd - silnikowy środek transportu.

2.10.Umowa Najmu - Umowa Najmu Miejsca Parkingowego zawarta pomiędzy Korzystającym z Parkingu a Wynajmującym, zgodnie z treścią pkt 3.1 Regulaminu.

 

3.Zawarcie Umowy Najmu Miejsca Parkingowego.

3.1.Poprzez wjazd na teren Parkingu Korzystający z Parkingu zawiera z Wynajmującym Umowę Najmu Miejsca Parkingowego, tj. Wynajmujący oddaje Korzystającemu do dyspozycji Parking w celu zajęcia na nim jednego Miejsca Parkingowego na czas określony, odpowiadający czasowi zajmowania Miejsca Parkingowego przez Korzystającego z parkingu, jednak nie dłuższy niż czas funkcjonowania parkingu danego dnia, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

3.2.Po upływie Czasu Postoju  Pojazdu Korzystający z Parkingu zobowiązany jest opłacić dalszy czas zajmowania Miejsca Parkingowego aż do opuszczenia Pojazdem terenu Parkingu lub opuścić teren Parkingu. Brak opłacenia dalszego czasu zajmowania Miejsca Parkingowego po zakończeniu trwania Czasu Postoju Pojazdu skutkuje konsekwencjami wskazanymi w ust. 7 niniejszego Regulaminu.  Wynajmujący nie wyraża zgody na przedłużenie Umowy Najmu na czas nieoznaczony.

3.3.Korzystający z Parkingu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Parkingu oraz z Cennikiem.

3.4.Umowa Najmu ulega rozwiązaniu z momentem wyjazdu Pojazdu z terenu Parkingu.

3.5.W przypadku nie zaakceptowania zasad Regulaminu lub Cennika, Korzystający z Parkingu ma prawo odstąpić od Umowy Najmu Miejsca Parkingowego i zobowiązany jest niezwłocznie opuścić Pojazdem teren Parkingu.

3.6.W przypadku zaparkowania Pojazdu na terenie Parkingu nie zostaje zawarta umowa przechowania w rozumieniu art. 835 k.c.

 

4.Opłata Parkomatowa.

4.1.W celu skorzystania z Parkingu, Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie po zajęciu miejsca postojowego:

     4.1.1.Pobrać darmowy bilet parkingowy z Parkomatu znajdującego się na terenie Parkingu lub

 •      4.1.2.Uiścić w Parkomacie znajdującym się na terenie Parkingu Opłatę Parkomatową określoną w Cenniku i pobrać bilet parkingowy.

4.2.Opłatę Parkomatową uiszcza się poprzez wrzucenie odpowiedniej kwoty do Parkomatu lub dokonanie płatności inną metodą, w tym kartą płatniczą, jeżeli Parkomat umożliwia taką metodę płatności.

4.3.Dowodem uiszczenia Opłaty Parkomatowej lub uprawnienia do nieodpłatnego parkowania Pojazdu jest bilet parkingowy wydawany przez Parkomat po uiszczeniu Opłaty Parkomatowej lub wydawany bez opłaty, jeżeli Cennik tak stanowi.

4.4.Korzystający z Parkingu jest zobowiązany umieścić bilet parkingowy pod przednią szybą Pojazdu, w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz Pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego, w tym wysokości uiszczonej Opłaty Parkomatowej i dopuszczalnego Czasu Postoju Pojazdu.

4.5.Bilet parkingowy uprawnia do parkowania Pojazdu wyłącznie na Parkingu, na którym został pobrany.

4.6.Opłatę uznaje się za wniesioną jeśli została zapłacona z góry wraz z pierwszym pobraniem biletu postojowego lub została wniesiona najpóźniej przed upływem czasu postoju zadeklarowanego przy pobraniu lub zakupie pierwszego lub kolejnego biletu.

4.7.Opłata za parkowanie obowiązuje również w przypadku, gdy Pojazd zaparkowany jest na granicy parkingu.

4.8.Osoby niepełnosprawne posiadające ważną kartę parkingową wydaną przez odpowiedni organ uprawnione są do zajęcia specjalnie wyznaczonego miejsca postojowego (koperta) w sposób nieodpłatny. Osoby niepełnosprawne posiadające ważną kartę parkingową nie są zwolnione z opłat w przypadku pozostawienia Pojazdu na innym miejscu postojowym niż specjalnie wyznaczone.

4.9.Korzystający z Parkingu, którego Pojazd elektryczny podłączony jest do stacji ładowania w miejscu specjalnie zorganizowanym i wyznaczonym na Parkingu, jest zwolniony z opłaty parkomatowej. Korzystający z Parkingu w przypadku pozostawienia Pojazdu elektrycznego na innym miejscu postojowym niż specjalnie zorganizowanym i wyznaczonym na potrzeby ładowania powinien stosować się do postanowień punktu 4.1. Regulaminu.

4.10.Wniesione Opłaty Parkomatowe oraz Opłaty Dodatkowe nie podlegają zwrotowi.

 

5.Obowiązki Korzystającego z Parkingu. Odpowiedzialność.

5.1.Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Parkomatowej w przypadkach określonych w Regulaminie, a w przypadkach przewidzianych w punkcie 7 Regulaminu również do uiszczenia Opłaty Dodatkowej.

5.2.Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do korzystania z Parkingu w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z Parkingu innym Korzystającym z Parkingu.

5.3.Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymywania Pojazdu wyłącznie na Miejscach Parkingowych, w odległości umożliwiającej dostęp do sąsiednich Pojazdów innym Korzystającym z Parkingu.

5.4.Korzystający z Parkingu odpowiada na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie Parkingu wynikające z przyczyn leżących po stronie Korzystającego z Parkingu jak i związanych z przebywaniem Pojazdu na Parkingu.

5.5.Korzystający z Parkingu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu obiektu lub mieniu Wynajmującego, w szczególności za szkody lub zanieczyszczenia. W przypadku powstania szkody, Korzystający z Parkingu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o takim fakcie oraz do złożenia stosownych wyjaśnień o okolicznościach jej powstania.

 

6.Zasady korzystania z Parkingu.

6.1.Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Korzystający zobowiązany jest również stosować się do poleceń pracowników Zarządcy, pracowników ochrony oraz osób reprezentujących obiekt.

6.2.Na terenie Parkingu dozwolona jest prędkość do 10 km/h.

6.3.Zabroniony jest wjazd na Parking Pojazdów o masie powyżej 3,5 t (nie dotyczy pojazdów dostaw i odbioru towaru), a także Pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności wybuchowe, łatwopalne, żrące lub stwarzających niebezpieczeństwo dla innych użytkowników parkingu lub ich mienia.

6.4.Na terenie Parkingu zakazane jest wykonywanie czynności związanych z obsługą techniczną Pojazdów, w tym: naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana płynu chłodzącego, paliwa lub oleju, palenie i używanie otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie, nieuzasadnione pozostawianie Pojazdu z pracującym silnikiem, zanieczyszczanie Parkingu, parkowanie Pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa i inne czynności, które prowadzą do stworzenia zagrożenia na terenie Parkingu.

6.5.Na terenie Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz: spożywania alkoholu, żebrania, w szczególności w sposób natarczywy lub oszukańczy, prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub promocyjnej bez pisemnej zgody Właściciela Parkingu (PLEDAN Sp. z o.o.) , jazdy na rolkach, deskorolkach oraz urządzania innych zabaw, podejmowania działań zakłócających lub uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Parkingu, organizowania zgromadzeń, zbiórek publicznych lub występów artystycznych bez pisemnej zgody Zarządcy, wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia, oraz pozostawiania ludzi (w szczególności dzieci, osób chorych lub starszych) i zwierząt w zamkniętym pojeździe.

 

7.Kary Umowne i odszkodowanie.

7.1.W przypadku gdy Korzystający z Parkingu nie umieści pod przednią szybą Pojazdu ważnego biletu parkingowego, tj. upoważniającego do postoju w czasie, kiedy pojazd znajduje się na terenie Parkingu, wydawanego przez Parkomat, w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz Pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego, w tym wysokości uiszczonej Opłaty Parkomatowej i dopuszczalnego Czasu Postoju Pojazdu, wówczas Wynajmujący jest uprawniony do naliczenia Korzystającemu kary umownej w postaci Opłaty Dodatkowej w wysokości określonej w Cenniku. Opłata dodatkowa należna jest w sytuacji zarówno braku ważnego biletu parkingowego, jak i posiadania takiego biletu przez Korzystającego z Parkingu, ale jego nie umieszczenia pod przednią szybą Pojazdu.

7.2.W przypadku nienależytego wykonania Umowy Najmu w zakresie obowiązków Korzystającego z Parkingu wskazanych w punkcie 6, jak również w przypadku naruszenia zasad korzystania z Parkingu wskazanych w tym punkcie 7, niezależnie od uprawnienia wynikającego z punktu 8.1. Wynajmujący ma prawo naliczyć Korzystającemu z Parkingu karę umowną w postaci Opłaty Dodatkowej.

7.3.Opłata Dodatkowa może zostać również naliczona w przypadku jeżeli Pojazd zablokuje przejazd, drogę pożarową, zajmuje miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych bez stosownego upoważnienia lub pozostaje na parkingu poza godzinami jego funkcjonowania.

7.4.Oryginał potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej umieszcza się na Pojeździe, w miarę możliwości na przedniej szybie Pojazdu. Kopię potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej zachowuje Wynajmujący.

7.5.Opłatę Dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany na dokumencie potwierdzającym naliczenie Opłaty Dodatkowej - Wezwaniu do wniesienia opłaty dodatkowej, w terminie wskazanym w tym dokumencie. Wpłacając opłatę dodatkową na rachunek bankowy należy w tytule przelewu wskazać numer rejestracyjny Pojazdu oraz numer Wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej wskazany na tym Wezwaniu.

7.6.Wynajmujący może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie.

7.7.Służby kontrolujące wniesienie opłat nie prowadzą sprzedaży biletów, ani nie są upoważnione do przyjmowania jakichkolwiek należności od Korzystających z Parkingu.

7.8.Kary umowne wynoszą:

- Opłata Dodatkowa (wezwanie) przewidziana w treści Regulaminu Parkingu,w tym za brak ważnego biletu parkingowego wynosi: 250,00 zł, płatna w terminie do 21 dni od daty wystawienia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej.

- Wysokość Opłaty Dodatkowej wynosi 80,00 zł, jeżeli należność zostanie uiszczona w ciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej.

- Opłata za odholowanie pojazdu wynosi: 1 000,00 zł.

7.9.Opłatę dodatkową wnosi się na rachunek bankowy wskazany w Wezwaniu.

7.10.Korzystający z Parkingu może złożyć reklamację przez stronę internetową: www.parking.atpark.pl lub pisemnie za pomocą listu na adres Wynajmującego: ul. Stokrotek 51, 43-384 Jaworze.

7.11.W przypadku, gdy Korzystający z Parkingu jest przedsiębiorcą, Sądem właściwym do rozpoznawania spraw wynikających z korzystania przez ten podmiot z parkingu, jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby ATPark Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

 

8.Odholowanie Pojazdu z Parkingu.

8.1.Odpowiednie służby np. Policja w przypadkach określonych przepisami prawa są uprawnione do zlecenia odholowania Pojazdu, m.in. w przypadku pozostawienia Pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.

8.2.W razie odholowania Pojazdu, Wynajmujący udzieli Korzystającemu z Parkingu informacji o miejscu pozostawienia Pojazdu (na określonym parkingu strzeżonym) jeżeli informacja ta zostanie Wynajmującemu przekazana przez odpowiednie służby.

8.3.Zasady ponoszenia kosztów odholowania Pojazdu z Parkingu regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

8.4.Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zawiadomieniem odpowiednich służb celem podjęcia wymaganych czynności.

 

9.Koszty.

Korzystający może zostać obciążony wszelkimi uzasadnionymi kosztami dochodzenia należności, które nie zostały opłacone w terminie. Korzystający z Parkingu w uzasadnionych przypadkach może zostać dodatkowo obciążony w szczególności kosztem pozyskania danych właściciela Pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w przepisach prawa, kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego zgodnie z orzeczeniami zapadłymi w sprawie.

 

10. Krajowy Rejestr Długów.

Wynajmujący w razie nie wniesienia przez Korzystającego z Parkingu, opłat wynikających z niniejszego Regulaminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może wpisać dane Korzystającego z Parkingu do Krajowego Rejestru Długów, Biura Informacji Gospodarczej lub innej instytucji.

 

11. Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych.

W razie pozyskania przez Spółkę ATPark Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jaworzu (43-384),ul. Stokrotek 51 danych osobowych właściciela pojazdu, będzie ona Administratorem tych pozyskanych danych osobowych (Administrator).

Informujemy, że:

 • Dane właściciela pojazdu będą przetwarzane w celu dochodzenia i wyegzekwowania należnej Administratorowi danych opłaty dodatkowej.

 • Właściciel pojazdu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia i wyegzekwowania należności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 • Właściciel pojazdu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Przetwarzane dane osobowe są niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 1) i właścicielowi pojazdu do chwili osiągnięcia tego celu nie przysługuje prawo do ich usunięcia.

 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - e-mail: iod@atpark.pl.

 

12. Integralną częścią Regulaminu jest cennik parkowania.

 

Pobierz regulamin pdf

 


 

CENNIK PARKOWANIA

przy Galerii PLEDAN, ul. Fabryczna 9, 43-430 Skoczów

 

 

 • po pobraniu biletu z parkomatu dla naszych Klientów postój do 90 minut jest darmowy,
 • pierwsza godzina po czasie darmowym - 2,00 zł
 • druga i każda następna godzina – 4,00 zł

 

 

 • Opłata dodatkowa  250,00 zł, płatna w terminie do 21 dni
 • Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 80,00 zł jeżeli należność zostanie uiszczona w ciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej.

 

Parking czynny 24 godziny 7 dni w tygodniu.

 

Pobierz cennik pdf

 

Plan Galerii

RegulaminHotSpot

Regulamin Galerii

Polityka Prywatości

Galeria Pledan

43-430 Skoczów, ul. Fabryczna 9

e-mail .: info@pledan.pl  www.pledan.com.pl 

tel. 33 445 40 02