Galeria Pledan

43-430 Skoczów, ul. Fabryczna 9

e-mail .: info@pledan.pl  www.pledan.com.pl 

tel.: 33 47 99 400 fax 33 47 99 410

Polityka Prywatości

Regulamin Galerii

Regulamin HotSpot

Plan Galerii


Regulamin parkingu

 

1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z parkingu znajdującego się przy Galerii Pledan oraz Sklepie Biedronka (dalej jako „Parking”), należącego do spółki Pledan Sp. z o.o. miejsce prowadzenia działalności 43-430 Skoczów, ul. Fabryczna 9, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183330, NIP: 548-007-56-37 (dalej jako „Spółka”), lub do którego Spółka posiada wyłączne prawo do korzystania.

Podmiotem zarządzającym Parkingiem w imieniu Spółki jest Automatikon Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej, kod pocztowy 43-300, ulica Piastowska 136, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000409065, o kapitale zakładowym w wysokości 105 000,00 złotych, REGON 242839407, NIP 547-214-19-34 (dalej jako: „Zarządca”), numer telefonu 790247962, adres e-mail reklamacje-sp@automatikon.pl.

Parking jest przeznaczony wyłącznie dla klientów sklepów i punktów usługowych na terenie Galerii Pledan

Parking nie jest strzeżony i jest monitorowany.

Parking jest czynny 24 godziny przez siedem dni w tygodniu.

Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony.

 

2 .Definicje

Dla wyjaśnienia pojęć użytych w treści regulaminu, poniższe zwroty otrzymują następujące znaczenie:

Czas Postoju Pojazdu – jest to okres, na jaki została zawarta Umowa Najmu Miejsca Parkingowego;

Miejsce Parkingowe – miejsce przeznaczone do parkowania Pojazdów na Parkingu;

Korzystający z Parkingu – najemca Miejsca Parkingowego będący właścicielem bądź posiadaczem Pojazdu, który wjeżdża Pojazdem na Parking;

Opłata Parkometrowa – czynsz należny z tytułu zawarcia Umowy Najmu, wysokość czynszu zależna jest od Czasu Postoju Pojazdu na Parkingu i określona jest w informacji umieszczonej na Parkometrze lub w cenniku;

Opłata Dodatkowa – kara umowna w kwocie wskazanej w informacji umieszczonej na Parkometrze lub w cenniku, płatna przez Korzystającego z Parkingu w przypadkach określonych w punkcie 8 Regulaminu;

Parking – teren wyznaczony przez Automatikon i będący Parkingiem niestrzeżonym;

Parkometr – urządzenie umieszczone na terenie Parkingu przystosowane do pobierania Opłaty Parkometrowej należnej tytułem najmu Miejsca Parkingowego (instrukcja obsługi Parkometru umieszczona jest na Parkometrze);

Regulamin – treść niniejszego dokumentu będącego regulaminem parkingu niestrzeżonego;

Pojazd - silnikowy środek transportu;

Umowna Najmu – Umowa Najmu Miejsca Parkingowego zawarta pomiędzy Korzystającym z Parkingu a Spółką, zgodnie z treścią pkt. 3.1 Regulaminu;\

Centrum Handlowe - budynek, przed którym znajduje się niniejszy Parking, wraz ze sklepami oraz punktami usługowymi znajdującymi się wewnątrz.3.Zawarcie Umowy Najmu Miejsca Parkingowego.

Poprzez wjazd na teren Parkingu Korzystający z Parkingu zawiera ze Spółką Umowę Najmu Miejsca Parkingowego tj. Spółka oddaje Korzystającemu w najem Miejsce Parkingowe na czas określony, nie dłuższy niż okres 2 dni liczonych od wjazdu Pojazdem na teren Parkingu zgodnie z pkt 5.1. Regulaminu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny.

Korzystający z Parkingu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Parkingu oraz z Cennikiem.

Umowa Najmu ulega rozwiązaniu z momentem wyjazdu Pojazdu z terenu Parkingu.

W przypadku nie zaakceptowania zasad Regulaminu lub Cennika, Korzystający z Parkingu ma prawo odstąpić od Umowy Najmu wjazdu na teren Parkingu i zobowiązany jest niezwłocznie opuścić Pojazdem teren Parkingu.

W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy Najmu będzie ona uważana za niezawartą.

W przypadku zaparkowania Pojazdu na terenie Parkingu nie zostaje zawarta umowa przechowania w rozumieniu art. 835 k.c.4.Opłata Parkometrowa.

W celu skorzystania z Parkingu, Korzystający zobowiązany jest pobrać bilet parkingowy w Parkometrze znajdującym się na terenie Parkingu.

W zależności od planowanego Czasu Postoju, Korzystający z Parkingu zobowiązany jest uiścić Opłatę Parkometrową określoną w cenniku umieszczonym przy wjeździe na Parking lub na Parkometrze (dalej jako „Cennik”) odpowiednio dla danego planowanego Czasu Postoju Pojazdu lub pobrać darmowy bilet parkingowy, według wskazań wynikających z Cennika.

Opłatę Parkometrową uiszcza się poprzez wrzucenie odpowiedniej kwoty do Parkometru lub dokonanie płatności kartą płatniczą, jeżeli Parkometr umożliwia taką metodę płatności.

Dowodem uiszczenia Opłaty Parkometrowej lub uprawnienia do nieodpłatnego parkowania Pojazdu jest bilet parkingowy wydawany przez Parkometr po uiszczeniu Opłaty Parkometrowej lub wydawany bez opłaty, jeżeli Cennik tak stanowi.

Korzystający z Parkingu jest zobowiązany umieścić bilet parkingowy pod przednią szybą Pojazdu, w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz Pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego, w tym wysokości uiszczonej Opłaty Parkometrowej i dopuszczalnego Czasu Postoju Pojazdu.

Bilet parkingowy uprawnia do parkowania Pojazdu wyłącznie na Parkingu, na którym został pobrany.

5.Czas postoju Pojazdu.

Maksymalny nieprzerwany czas postoju Pojazdu na Parkingu wynosi 2 dni, po upływie tego terminu Korzystający z Parkingu zobowiązany jest opuścić Pojazdem teren Parkingu. W przypadku nieopuszczenia terenu Parkingu poczytuje się, iż Korzystający z Parkingu korzysta z Miejsca Parkingowego bezumownie. Spółka oświadcza, że po upływie 2 dni nieprzerwanego postoju Pojazdu na Parkingu nie wyraża zgody na przedłużenie Umowy Najmu na czas nieoznaczony.

Najemca miejsca parkingowego nie może w tym samym dniu wielokrotnie pobierać biletu upoważniającego do darmowego korzystania z parkingu.

Obowiązki Korzystającego z Parkingu. Odpowiedzialność.

Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Parkometrowej w przypadkach określonych w Regulaminie, a w przypadkach przewidzianych w punkcie 8 Regulaminu również do uiszczenia Opłaty Dodatkowej.

Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do korzystania z Parkingu w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z Parkingu innym Korzystającym z Parkingu.

Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymywania Pojazdu wyłącznie na Miejscach Parkingowych, w odległości umożliwiającej dostęp do sąsiednich Pojazdów innym Korzystającym z Parkingu.

Korzystający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Automatikon pod numerem telefonu 790247962 albo na adres e-mail:reklamacje-sp@automatikon.pl lub ochronę obiektu o każdym zdarzeniu na terenie Parkingu, które może powodować szkodę.

Korzystający z Parkingu odpowiada na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na terenie Parkingu wynikające z przyczyn leżących po stronie Korzystającego z Parkingu jak i związanych z przebywaniem Pojazdu na Parkingu.

W stosunku do Korzystającego Automatikon i Spółka ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.Zasady korzystania z Parkingu.

Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Korzystający zobowiązany jest również stosować się do poleceń pracowników Automatikon, pracowników ochrony oraz dyrektora Centgrum Handlowego przed którym znajduje się Parking.

Na terenie Parkingu dozwolona jest prędkość do 10 km/h.

Zabroniony jest wjazd na Parking Pojazdów o masie powyżej 3,5 t, a także Pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności wybuchowe, łatwopalne, żrące lub stwarzających niebezpieczeństwo dla innych użytkowników parkingu lub ich mienia.

Na terenie Parkingu zakazane jest wykonywanie czynności związanych z obsługą techniczną Pojazdów, w tym: naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana płynu chłodzącego, paliwa lub oleju, palenie i używanie otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie, nieuzasadnione pozostawianie Pojazdu z pracującym silnikiem, zanieczyszczanie Parkingu, parkowanie Pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa i inne czynności, które prowadzą do stworzenia zagrożenia na terenie Parkingu.

Na terenie Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz: spożywania alkoholu, żebrania, w szczególności w sposób natarczywy lub oszukańczy, prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub promocyjnej bez pisemnej zgody Spółki, jazdy na rolkach, deskorolkach oraz urządzania innych zabaw, podejmowania działań zakłócających lub uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Parkingu, organizowanie zgromadzeń, zbiórek publicznych lub występów artystycznych bez pisemnej zgody Spółki, wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia, oraz pozostawiania ludzi (w szczególności dzieci, osób chorych lub starszych) i zwierząt w zamkniętym pojeździe.

7.Kary Umowne i odszkodowanie.

W przypadku gdy Korzystający z Parkingu nie umieści pod przednią szybą Pojazdu ważnego biletu parkingowego, tj. upoważniającego do postoju w czasie, kiedy pojazd znajduje się na terenie Parkingu, wydawanego przez Parkometr, w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz Pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego, w tym wysokości uiszczonej Opłaty Parkometrowej i dopuszczalnego Czasu Postoju Pojazdu, wówczas Automatikon w imieniu Spółki jest uprawniona do naliczenia Korzystającemu kary umownej w postaci Opłaty Dodatkowej w wysokości określonej w cenniku.

Naliczenie kary umownej w postaci Opłaty Dodatkowej jak i zapłata Opłaty Dodatkowej nie zwalnia Korzystającego z obowiązku uiszczenia należnej Opłaty Parkometrowej. Jeżeli do momentu upływu okresu 12 godzin parkowania, licząc od naliczenia Opłaty Dodatkowej, dany Pojazd nie opuści terenu Parkingu i nie zostanie uiszczona Opłata Parkometrowa, wówczas Automatikon jest uprawniona do naliczenia kolejnej Opłaty Dodatkowej w imieniu Spółki.

W przypadku nienależytego wykonania Umowy Najmu w zakresie obowiązków Korzystającego z Parkingu wskazanych w punktach 6.2 do 6.3, jak również w przypadku naruszenia zasad korzystania z Parkingu wskazanych w punktach 7.1 - 7.4, niezależnie od uprawnienia wynikającego z punktu 8.1. Automatikon ma prawo naliczyć Korzystającemu z Parkingu w imieniu Spółki karę umowną w postaci Opłaty Dodatkowej.

Opłata Dodatkowa może zostać również naliczona w przypadku jeżeli Pojazd zablokuje przejazd, drogę pożarową lub zajmuje miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych bez stosownego upoważnienia.

Oryginał potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej Automatikon umieści na Pojeździe, w miarę możliwości na przedniej szybie Pojazdu, kopię potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej zachowuje Automatikon.

Opłatę Dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany na dokumencie potwierdzającym naliczenie Opłaty Dodatkowej, w terminie wskazanym w tym dokumencie.

Spółka lub Automatikon działając w imieniu Spółki mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie.

Opłata Dodatkowa może zostać również naliczona w przypadku nadużywania przez Najemcę miejsca parkingowego czasu darmowego poprzez wielokrotne pobieranie biletów parkingowych upoważniających do darmowego parkowania.

Odholowanie Pojazdu z Parkingu.

Odpowiednie służby np. Policja w przypadkach określonych przepisami prawa są uprawnione do odholowania Pojazdu, m.in. w przypadku pozostawienia Pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.

W razie odholowania Pojazdu, informacja o miejscu pozostawienia Pojazdu (na określonym parkingu strzeżonym) zostanie udzielona przez odpowiednie służby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dodatkowo pod numerem telefonu Automatikon umieszczonym na Parkometrze, jeżeli informacja o miejscu pozostawienia Pojazdu zostanie Automatikon przekazana przez odpowiednie służby.

Zasady ponoszenia kosztów odholowania Pojazdu z Parkingu regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zawiadomieniem odpowiednich służb celem podjęcia wymaganych czynności.

Koszty.

Korzystający może zostać obciążony uzasadnionymi kosztami dochodzenia należności, które nie zostały opłacone w terminie. Korzystający z Parkingu w uzasadnionych przypadkach może zostać dodatkowo obciążony kosztem pozyskania danych właściciela Pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w przepisach prawa.

11.Przetwarzanie danych osobowych

W przypadku nie dostosowania się do zasad wymienionych w regulaminie korzystający z parkingu wyraża zgodę na pozyskanie i przetwarzanie danych osobowych w celu egzekwowania kar umownych.

Instrukcja:

  • Po pobraniu biletu z parkometru i umieszczeniu go za przednią szybą pojazdu pierwsze 90min.  postoju na parkingu są bezpłatne, następna godzina : 2,00 zł/h., każda następna  4,00zł/h.

  • Parking przeznaczony jest wyłącznie dla klientów sklepów , punktów usługowych,biur znajdujących się na terenie Galerii Pledan,

  • Parking i parkometry są czynne 24h / 7 dni w tygodniu.

  • Zarządcą parkingu jest firma Automatikon Sp. z o.o. 

  • Reklamacje należy przesyłać e-mailem:  p7.te@automatikon.pl lub pocztą na adres:
    Automatikon Sp. z o.o. ul. Stokrotek 51, 43-384 Jaworze

Najczęściej zadawane pytania

         Szanowni klienci, parking galerii znajduje się w śródmieściu Skoczowa. Wprowadziliśmy system parkingowy oparty na parkometrach aby zapewnić możliwość wygodnego zaparkowania, bez tracenia czasu na szukanie miejsca parkingowego. 

Parking przy Galerii Pledan

Galeria Pledan Skoczów

poniedziałek - sobota: 6.00-21.00,

niedziela: nieczynne