Galeria Pledan

 

Regulamin korzystania z punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu – Hotspot (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu.
 2. Dostawcą usługi jest Galeria Pledan (NIP:548-007-56-37)  – zwany dalej Dostawcą.
 3. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej „Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do sieci Hotspot.
 4. Regulamin dostępny pod adresem https://www.pledan.com.pl/regulamin-hotspot i obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią Hotspot o nazwie SSID: "HotSpotGaleriaPledan2.4GHz" lub "HotSpotGaleriaPledan5GHz"
 5. Użytkownik logując się do sieci Hotspot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu; w przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hotspot.
   

§2. Warunki i zakres odpowiedzialności

 1. Usługa działa z następującymi ograniczeniami:
 • maksymalny czas trwania sesji to 12 godzin, po tym czasie Użytkownik musi ponownie zalogować się do sieci,
 • Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego, usługa jest darmowa,
 • Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu 802.11a/n/ac (pasmo 5 GHz),  802.11b/g/n (2,4 GHz).
  Następnie należy połączyć się z identyfikatorem sieci (SSID) o nazwie: "HotSpotGaleriaPledan2.4GHz" lub "HotSpotGaleriaPledan5GHz".
 • Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu lub blokowania dostęp do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych niniejszym regulaminie.
 • Dostawca zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Hotspot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.
 • Dostawca nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 • Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 • Dostawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.
 • Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 • Dostawca nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspot.
 • Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą działającą w ramach usługi.
 • Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspot.

§3. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownikowi nie wolno używać usługi między innymi do następujących celów:
 • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
 • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
 • masowego rozsyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (tzw. spam),
 • rozpowszechniania złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów itp. mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu, lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
 • odsprzedawania dostępu do Internetu,
 • permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, FTP, IRC, NNTP itp.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

§4. Pomoc techniczna

 1. Użytkownik Hotspot może zgłaszać problemy techniczne za pomocą poczty elektronicznej : info@pledan.com.pl,
 2. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom ma wyłącznie charakter grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Dostawcy.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Dostawcę w każdym czasie bez uprzedzenia.
 2. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 4.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Data utworzenia/zmian regulaminu : 18-12-2021r.

 

Plan Galerii

RegulaminHotSpot

Regulamin Galerii

Polityka Prywatości

Galeria Pledan

43-430 Skoczów, ul. Fabryczna 9

e-mail .: info@pledan.pl  www.pledan.com.pl 

tel. 33 445 40 02